m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 300,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


90 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


70 m 2

طبقه 4

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


90 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


51 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک گلها(کاظمیه) تهرانسر
160,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک گلها(کاظمیه) تهرانسر


135 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
60,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


80 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر
1,052,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر


96 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


58 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
90,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


75 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
45,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


50 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


68 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک بازرگانی تهرانسر
75,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک بازرگانی تهرانسر


130 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
72,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 90,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


46 m 2

طبقه 3

1 خوابه
16 متر واحد تجاری در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
600,000,000 تومان
خرید و فروش

16 متر واحد تجاری در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


16 m 2

طبقه 1
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


111 m 2

طبقه 3

2 خوابه