املاک خاوران با افرادی که در این لیست هستن به هیچ وجه کار نخواهد کرد:

عبدالرضا کلوندی    2915***0910

شهرام نصیری       6113***0912

داوود گودرزی       1009***0937

طلوع                  7206***0912